Zásady ochrany osobních údajů


ZPRACOVATEL (dále jen „Zpracovatel“)
E-K-O vize o.p.s.,
IČ: 04100107
se sídlem Karolíny Světlé 716/1,
628 00 Brno-Líšeň,
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, L 20581,
kontaktní e-mail: horakyne@chytrahorakyne.cz,
www.chytrahorakyne.cz,
zastoupena členy představenstva: Ing. Luboš Kuchynka - předseda.


Uživatel zadáním svého e-mailu uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Účelem zpracování všech Uživatelem poskytnutých osobních údajů je shromaždování obecných informací a jejich zpracování a anonymním zobrazení v mapě České republiky. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Uživatel na celou dobu platnosti a účinnosti svého uživatelské účtu nebo přístupu, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Uživatel souhlasí, že byl poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Uživatel má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Uživatele Zpracovatel pravdivě informuje Uživatele o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závad- ného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Uživateli vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Uživatele je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Uživatel souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Uživatel požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Tento web používá pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštevnosti soubory cookie.

Používaním tohoto webu s tím souhlasíte. Informace o tom, co jsou to soubory cookie, naleznete na tomto odkazu.